ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีพ.ศ. 2557 


ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตออบต.บางบ่อ จำนวน 1,600 ชุด
(ร
าคากลางมาตรฐาน)
(12 ธ.ค. - 25 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานข้ามคลองสนามพลี นวมินทร์ซอย 11 หมู่ที่ 7 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านนายสง่า อินมอญ หมู่ที่ 9(ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้อม(บน) หมู่ที่ 9(ร าคากลางมาตรฐาน) (21 พ.ย. - 1 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันดินเลียบคลองพระองค์ไชยานุชิตฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 9 (ร
าคากลางมาตรฐาน) (21 พ.ย. - 1 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ร าคากลางมาตรฐาน) (21 พ.ย. - 1 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมุลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตอบต.บางบ่อ หมุ่ที่ 1- 11 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 พ.ย. - 17 พ.ย.57)
โครงการจ้างเหมาจัดจ้าง แรงงาน เพื่อดูแลทำความสะอาดถนนเขตชุมชนของอบต.บางบ่อบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค. - 12 พ.ย.57)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยปรียา หมู่ที่ 1 (ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค. - 12 พ.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค.- 7 พ.ย. 57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 1 หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 10
(ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)


                                                                                             
NEXT>>>


counter


จำนวนผู้เข้าชม