ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป  ประจำปี 2559

  1. ซาลาเปา- ขนมจีบ  จำนวน 20 คน
  2. พับเหรียญชนิดต่าง ๆ    จำนวน  20 คน
  3. น้ำดื่มสมุนไพร  จำนวน 15 คน
  4. พับผ้าขนหนูเป็นของชำร่วย  จำนวน 20 คน
  5. การทำผ้าเช็ดหน้าบาติก  จำนวน  15 คน
  6. การจัดดอกไม้  จำนวน 10 คน

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชน

สมัครได้ที่ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางบ่อ เวลา 09.00 – 16.00 น.
วันจันทร์- วันศุกร์  หมดเขตวันที่ 25  พฤษภาคม 2559
รับสมัครจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

อบรมวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  0-2313-4572 ต่อ 126

หมายเหตุ  อบรมได้คนละ 1 วิชาเท่านั้น

คู่มือประชาชน


ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คันและ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 2 หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 2 (ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 4 (ราคากลาง)(29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองธนู ถึง ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (19 เม.ย.-27 เม.ย.59)
โครงการสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใชในการกำจัดวัชพืช (ราคากลาง) (18 เม.ย.-29 เม.ย.59)
โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (ราคากลาง)(คุณลักษณะ)
(12 เม.ย.-28 เม.ย.59)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ราคากลาง)(คุณลักษณะ) (18 เม.ย.-26 เม.ย.59)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ราคากลาง)(คุณลักษณะ) (18 เม.ย.-26 เม.ย.59)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดถนนคนเดิน หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (3 มี.ค. - 11 มี.ค. 59)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (29 ม.ค. - 8 กุมภาพันธ์ 59)
ครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (29 ม.ค. - 8 กุมภาพันธ์ 59)
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พรอมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 5 ใบ (ราคากลาง) (รายละเอียดแนบท้าย)(18 ม.ค. - 26 ม.ค 59)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองพระองค์ ไชยานุชิต หมู่ที่ 4,7,8,9 (ราคากลาง) (18 ม.ค. - 26 ม.ค 59)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)หมู่ที่ 1,4 (ราคากลาง) (7 ม.ค. - 20 ม.ค 59)
โครงการจ้างเหมาพัฒนาตลาดน้ำโดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล.บริเวณตลาดน้ำหมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่อบต.บางบ่อ หมู่ที่ 1-11 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 11 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 9 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 7 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจัดจ้างแรงงานเพื่อดูแลทำความสะอาดถนนเขตชุมชนของอบต.บางบ่อบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1
(ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการสอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชุดโซฟา เก้าอี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 รายการ
(ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อ ตู้เก็บเอกสาร และตู้วางทีวี จำนวน 7 รายการ  (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10ลูกบาศก์เมตร
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 25 ส.ค.58)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 28 ส.ค.58)
โครงการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้รองรับขยะในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างและจัดหารถยนต์ปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเลียบคลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนช้างตาย (บน-ล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนช้างตายบน (ซ้าย) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ทร.95 หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยปรียาพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบายน้ำหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นรอบสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคุณยายนาค หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางลาด ค.ส.ล.สายแยกถนนเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกบริเวณ หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนเลียบคลองกาหลง หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกและถนนสายทางเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(ถนนเลียบคลองอ้อมล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์ไชยานุชิตฝั่งตะวันตก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9
(ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองธนู หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58

 
รายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
 
รายงานสถานะทางการเงิน
ประจำปี พ.ศ. 2557
 

counter

จำนวนผู้เข้าชม