ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง


ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
 
คู่มือประชาชน
 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนเลียบคลองกาหลง หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกและถนนสายทางเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(ถนนเลียบคลองอ้อมล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์ไชยานุชิตฝั่งตะวันตก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9
(ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองธนู หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเข้าโรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ 2 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าวัดบางบ่อหมู่ที่ 3 ราคากลาง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อหมู่ที่ 3 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนวมินทร์ 2 หมู่ที่ 7 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าสะพานข้ามคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 5 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสมุทรศีลคุณซอย 2 หมู่ที่ 11 (ราคากลาง ) 1 พ.ค. - 14 พ.ค. 58
จ้างรถปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน 21 คัน(ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมา
จัดทำอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 (ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนแยกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ซอย 11 หมู่ที่ 7( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 ( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีตถนนสายเข้าวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ( 7 เม.ย. - 20 เม.ย. 58)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย 9 หมู่ที่ 7 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุวัดสุคันธ์ ซอย 9 หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 1 หมู่ที่ 4(18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนก่อนวัดสุคันธ์ซอย 1 หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกซอยธรรมคุณ 10 ถึงชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 (27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดหารถปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตอบต.(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 หมู่ ( ครั้งที่ 2 )
(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
 
รายงานสถานะทางการเงิน
ประจำปี พ.ศ. 2557
 
 
 
 
 
 

counter

จำนวนผู้เข้าชม