ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีพ.ศ. 2557 


ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera จำนวน 8 ชุดพร้อมติดตั้ง
(ร
าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาขุดคลองตะกอนดินคลองอ้อม หมู่ที่ 9,10,11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองพระองค์ไชยานุชิต หมู่ที่ 1,4,7,8,9,11
(ร
าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 6 ก.พ.58)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
(ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 6 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านบางบ่อ) หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด หมู่ที่ 11
(ร
าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านคลองกันยา)หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (14 ม.ค. - 27 ม.ค. 58)
โครงการสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตออบต.บางบ่อ จำนวน 1,600 ชุด
(ร
าคากลางมาตรฐาน)
(12 ธ.ค. - 25 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)                                                                                             
NEXT>>>


counter


จำนวนผู้เข้าชม