ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีพ.ศ. 2557 
ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย 9 หมู่ที่ 7 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกวัดสุคันธ์ ซอย 9 หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 1 หมู่ที่ 4 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนก่อนวัดสุคันธ์ซอย 1 หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกซอยธรรมคุณ 10 ถึงชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 (27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดหารถปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตอบต.(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 หมู่ ( ครั้งที่ 2 )(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera จำนวน 8 ชุดพร้อมติดตั้ง(ร าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาขุดคลองตะกอนดินคลองอ้อม หมู่ที่ 9,10,11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (9 ก.พ. - 20 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองพระองค์ไชยานุชิต หมู่ที่ 1,4,7,8,9,11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 6 ก.พ.58)

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ
(ราคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 6 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านบางบ่อ) หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด หมู่ที่ 11
(ราคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ คสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านคลองกันยา)หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (29 ม.ค. - 11 ก.พ.58)
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (14 ม.ค. - 27 ม.ค. 58)
โครงการสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตออบต.บางบ่อ จำนวน 1,600 ชุด
(ราคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 25 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)                                                       


counter


จำนวนผู้เข้าชม