ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง


ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558
ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้เปิดบัญชีแทน หรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯจาก อบต.บางบ่อแล้ว ขอให้ท่านมาแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่ตามระเบียบฯ (ตารางปฏิบัติงาน)
 
คู่มือประชาชน
 
รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการสอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชุดโซฟา เก้าอี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 รายการ
(ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อ ตู้เก็บเอกสาร และตู้วางทีวี จำนวน 7 รายการ  (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10ลูกบาศก์เมตร
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 25 ส.ค.58)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 28 ส.ค.58)
โครงการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้รองรับขยะในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างและจัดหารถยนต์ปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเลียบคลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนช้างตาย (บน-ล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนช้างตายบน (ซ้าย) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ทร.95 หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยปรียาพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบายน้ำหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นรอบสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคุณยายนาค หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางลาด ค.ส.ล.สายแยกถนนเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกบริเวณ หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนเลียบคลองกาหลง หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกและถนนสายทางเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(ถนนเลียบคลองอ้อมล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์ไชยานุชิตฝั่งตะวันตก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9
(ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองธนู หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเข้าโรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ 2 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าวัดบางบ่อหมู่ที่ 3 ราคากลาง
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อหมู่ที่ 3 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนวมินทร์ 2 หมู่ที่ 7 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าสะพานข้ามคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 5 ( ราคากลาง )
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนสมุทรศีลคุณซอย 2 หมู่ที่ 11 (ราคากลาง ) 1 พ.ค. - 14 พ.ค. 58
จ้างรถปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน 21 คัน(ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมา
จัดทำอาหารสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 (ราคากลาง)( 28 เม.ย. - 14 พ.ค. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนแยกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ซอย 11 หมู่ที่ 7( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 ( 7 เม.ย. - 23 เม.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนแอสฟัสท์ติก คอนกรีตถนนสายเข้าวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 ( 7 เม.ย. - 20 เม.ย. 58)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (18 มี.ค. - 31 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนนวมินทร์ ซอย 9 หมู่ที่ 7 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุวัดสุคันธ์ ซอย 9 หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 1 หมู่ที่ 4(18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 (18 มี.ค. - 26 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนก่อนวัดสุคันธ์ซอย 1 หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแยกซอยธรรมคุณ 10 ถึงชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 (27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดหารถปรับอากาศ วีไอพี 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืชในเขตอบต.(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 หมู่ ( ครั้งที่ 2 )
(27 ก.พ. - 13 มี.ค. 58)

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
 
รายงานสถานะทางการเงิน
ประจำปี พ.ศ. 2557
 
 
 
 
 
 

counter

จำนวนผู้เข้าชม