ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รายงานงบแสดงสถานะทางการเงิน ประจำปีพ.ศ. 2557 


ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองชวดพร้าว หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (14 ม.ค. - 27 ม.ค. 58))
โครงการสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็กสำหรับเด็กในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตออบต.บางบ่อ จำนวน 1,600 ชุด
(ร
าคากลางมาตรฐาน)
(12 ธ.ค. - 25 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 (ร าคากลางมาตรฐาน) (12 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ร าคากลางมาตรฐาน) (11 ธ.ค. - 21 ธ.ค.57)                                                                                             
NEXT>>>


counter


จำนวนผู้เข้าชม