ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง
**ผู้ส่วนใจเข้าร่วม กิจกรรม Bike For Dad ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2558**


การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559
ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2558
ขอเชิญผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้เปิดบัญชีแทน หรือบุคคลในครอบครัวที่ได้รับเบี้ยยังชีพฯจาก อบต.บางบ่อแล้ว ขอให้ท่านมาแสดงตนว่ายังมีชีวิตอยู่ตามระเบียบฯ (ตารางปฏิบัติงาน)


ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการจ้างเหมาพัฒนาตลาดน้ำโดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล.บริเวณตลาดน้ำหมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่อบต.บางบ่อ หมู่ที่ 1-11 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 11 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 9 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 7 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการจัดจ้างแรงงานเพื่อดูแลทำความสะอาดถนนเขตชุมชนของอบต.บางบ่อบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1
(ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
โครงการสอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชุดโซฟา เก้าอี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้
สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 รายการ
(ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการสอบราคาซื้อ ตู้เก็บเอกสาร และตู้วางทีวี จำนวน 7 รายการ  (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10ลูกบาศก์เมตร
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 25 ส.ค.58)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์
(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 28 ส.ค.58)
โครงการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้รองรับขยะในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
โครงการจ้างและจัดหารถยนต์ปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเลียบคลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนช้างตาย (บน-ล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนช้างตายบน (ซ้าย) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ทร.95 หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยปรียาพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบายน้ำหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นรอบสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคุณยายนาค หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางลาด ค.ส.ล.สายแยกถนนเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกบริเวณ หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมห้องทำงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 (ราคากลาง)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนเลียบคลองกาหลง หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบทางเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกและถนนสายทางเข้าชุมชนรัศมิทัต หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร(ถนนเลียบคลองอ้อมล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์ไชยานุชิตฝั่งตะวันตก(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9
(ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) 10 มิ.ย. - 23 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58
โครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองธนู หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) 4 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 58

 
คู่มือประชาชน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
 
รายงานสถานะทางการเงิน
ประจำปี พ.ศ. 2557
 

counter

จำนวนผู้เข้าชม