หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 25 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน วันที่ 25 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ วันที่ 20 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสวัสดิการสังคม วันที่ 30 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด วันที่ 30 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9458 วันที่ 29 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม จำนวน 2 รายการ วันที่ 24 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ สำหรับทำที่เสียบขาร่ม ตามโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต วันที่ 23 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดและตกแต่งสถานที่บริเวณหน้างานและภายในงาน และจัดดอกไม้ประดับแท่นคำกล่าวรายงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 18 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 วันที่ 14 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 11 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 11 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ เด็ก เยาวชน และผู้ที่มาร่วมงาน จำนวน 1,400 คน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 10 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติการกองช่าง วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องเล่นสวนสนุก จำนวน 2 รายการ สำหรับเด็กเล่นตลอดงาน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเต๊นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 12 หลัง สำหรับกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 21 รายการ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 9 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเช้าเครื่องเสียง พร้อมเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 8 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 11 ผืน ตามโครงการชำระภาษีและรับชำระภาษี ประจำปี 2562 กองคลัง วันที่ 7 ม.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 28 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 วันที่ 28 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาติดตั้งเสียงตามสาย (แบบหอกระจายข่าว) หมู่ที่ 2 วันที่ 26 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 25 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคฌนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ วันที่ 20 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 วันที่ 20 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 18 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ/ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-7119 วันที่ 17 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 17 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-9459 วันที่ 13 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 83-7129 วันที่ 13 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงกาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ-4876 วันที่ 12 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 12 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-8456 วันที่ 3 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 17 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุและวิทยุ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 วันที่ 30 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 นางกิตติยา ฉุดพิมาย วันที่ 29 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำความสะอาดบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 นายกาหลง ม่วงแก้ว วันที่ 29 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-4685 วันที่ 26 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาจำทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 2 รายการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าเลียบคลองสำโรง หมู่ที่ 3 วันที่ 23 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการเช่ารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ วันที่ 23 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 วันที่ 16 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 วันที่ 16 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสารธารณูปโภค วันที่ 12 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุดในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 9 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 วันที่ 9 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้า ที่ยืมมากจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7130 วันที่ 8 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 12 ถ้วย ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 5 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 5 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ของเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 5 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต - 8244 วันที่ 5 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต - 2175 วันที่ 2 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055 45 0010 ที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 7 วันที่ 2 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจัดประเพณีการแข่งขันเรือพายวัดคอลาด ประจำปี 2561 วันที่ 2 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างสถาบันทางการศึกษา สำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้ผลกระทบ จากเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 15 หลัง วันที่ 5 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 2 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างดำเนินการทำความสะอาดถนนลำคลองและดูแลรักษาต้นไม้ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 นายสุเทพ กำจร วันที่ 28 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างดำเนินการทำความสะอาดถนนลำคลองและดูแลรักษาต้นไม้ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 นางสาวคำพูน เถกิงผล วันที่ 28 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างดำเนินการทำความสะอาดถนนลำคลองและดูแลรักษาต้นไม้ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 นายปรีชา อิ่มใจ วันที่ 28 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 19 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบางบ่อ วันที่ 8 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบสะพานข้ามคลองเล้าหมูพร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนนสายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ปากทางเข้าถนนคลองข้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 11 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ครั้งที่ 2) ได้แก่ เกษตรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) วันที่ 2 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 16 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยธรรมคุณ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8,9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างสะพานมอเตอร์เวย์ ติดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 2 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณทางแยกถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 2 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอบธรรมคุณ 3 หมู่ที่ 3 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นวมินทร์ ซอย 11 หมู่ที่ 7 วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand