หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นางประภาพันธ์ สินเจริญทรัพย์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวดวงเดือน ป๋าเมืองมูล
ครู คศ.1 ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรียานันท์ จันแดง
ครู คศ.1ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปัทมาภรณ์ จีนกลับ
ครู คศ.1ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวณัฐมนต์ เผือกบาง
ครู คศ.1ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิไลวรรณ จ้อยมีผล
ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

นายจิรายุ สมัครมิตร
นักทรัพยากรบุคคล
 
นางกานต์นรี ทิพกฤตนรเสฎฐ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัทธนันท์ ติดชัย
ผู้ช่วยบุคลากร

นางรุ้งเพชร บัวอาจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางบุญชู บุหรี่ทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนา เล็ดลอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวชิราภรณ์ สว่างแก้ว
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวกานดาณัฐ นาคดำ
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางสาวขนิษฐา วงษ์สิน
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพ็ญศรี พุทธ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวนุชจรินทร์ บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภรัตน์ กิมยงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพัชชา เรืองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางณัฎฐา อยู่นุช
ผู้ช่วยครูู้ดูแลเด็ก
นางธนิดา คีรีทวีป
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันเพ็ญ ทือเกาะ
ผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวพัชรา กลิ่นหอมหวล
ผู้ดูแลเด็ก
นางเนตรนพิศ มากโชติ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุฑารัตน์ สิงหะ
ผู้ดูแลเด็ก

 
นางสาวแฉล้ม แก้วรุ่งเรือง
คนงานทั่วไป
นางยุพาภรณ์ เกิดแก้ว
คนงานทั่วไป
นายทศพล อรุณกิตติรัตน์
คนงานทั่วไป

 
 
นางประไพ ภู่แจ้ง
คนงานทั่วไป
นางสาวสมพร กายดี
คนงานทั่วไป
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand