หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวพจนีย์ แย้มสุขสมบูรณ์
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
นางน้ำอ้อย มอญ
นักบริหารงานการคลัง (ระดับต้น)
นางสาวอมรรัตน์ สุทธิปรีชา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ระดับวิชาการ)
 
นางสาวเนตรหทัย จันทมาส
นักวิชาการเงินและบัญชี (ระดับวิชาการ)
นางสาวมัลลิกา ธรรมไพศาล
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ทั่วไป)
นางสาวบัวแพลง ทองคำ
ภารโรง
 
นายธนนพศักดิ์ อ่อนนาค
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวสุธาทิพย์ บุญชู
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ภารกิจ)
นางสาวนารินทร์ เกิดแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ภารกิจ)
 
นางสาวอรอุมา ทองเรือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภารกิจ)
นางสาวศศิรภา ศักดิ์สิร
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (ภารกิจ)
นางสาวศิรดา มีสีดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
   
นายณัฐพงษ์ สุขสวรรค์
คนงานทั่วไป (ทั่วไป)
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand