หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
รายงานงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 (ปิดงบประจำปี) ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลอง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน รับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงาน งบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานกิจการที่ได้กระทำไปแล้วทั้งสิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2558 จ่ายขาดสะสม ประจำปี พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานแสดงยอดรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ตุลาคม พ.ศ.2557 - กันยายน พ.ศ.2558) ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคมคม พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคมคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand