หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นางนิติมา นาควัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสมยศ หนูเนตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จ่าเอกธานินทร์ ดำริห์กล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสาวน้ำฝน ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
จ่าเอกไชยา สงภักดิ์
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าเอกอานันต์ อ้อนวอน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกมลเทพ สถิตย์ภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
นางสาวแก้วตา ห้อยเหม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชมัยพร ฝันเทพ
ผู้ช่วยนิติกร
นายพิเชษฐ์ รุดดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นางสาวสาวิตรี ศิริกุล
ผู้ช่วยบุคลากร
นายกรธวัช อุตชม
พนักงานขับรถยนต์
นายละมัย ทรงศร
พนักงานขับรถยนต์
 
นายวสันต์ ใจยิ้ม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวิธาน เรืองศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวรพจน์ เรืองนก
พนักงานดับเพลิง
 
นายนิพนธ์ ศิริสุนทร
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญาลักษณ์ ห้อยเหม
พนักงานดับเพลิง
นายชวลิต ลอยฟ้า
พนักงานดับเพลิง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand