หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) วันที่ 14 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 5 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 5 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 11 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 11 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 11 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน ซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 15 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ถัง วันที่ 15 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 วันที่ 30 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบสะพานข้ามคลองเล้าหมูพร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนน สายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปากทางเข้าถนนคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 26 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในเขตชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 4 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติการราชการ อบต.บางบ่อ วันที่ 1 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30 พ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8-9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนนซอยธรรมคุณ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณทางแยกถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างสะพานมอเตอร์เวย์ ติดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถุนนซอยธรรมคุณ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั่วและปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตนวมินทร์ ซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการเปลี่ยนฝาระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 21 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน บริเวณหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.60
ดาวน์โหลด

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV สำหรับสำนักงาน อบต.บางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.60

ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 500 ใบวันที่ 10 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุถังขยะเหล็ก (สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ำหนักของตัวถังไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม มีตะแกรงรองรับขยะสำหรับเผาด้านในเจาะรูอากาศพร้อมสกรีนตรา อบต. จำนวน 300 ใบ วันที่ 10 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 8 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงอาคารและห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมูที่ 1 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (เพิ่มเติมจากของเดิม) วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8 มิ.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมูที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภู่แจ้ง หมูที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนผู้ใหญ่ชิ้น พร้อมท่อระบายน้ำ หมูที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนคลองลุมลึก หมูที่ 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยโรงงานกระดาษ หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสมุทรศีลคุณ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30 ม.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมูที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการวันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ซอย 10 หมูที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาง บ่อตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนวันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 2 วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองอ้อมล่าง (ต่อจากของเดิม) หมูที่ 9 วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองธนู ถึงถนนบางนา-ตราด หมูที่ 1 ตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทร ปราการ วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 25 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการยกระดับถนนซอยธรรมคุณ 1 หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการปรับปรุงขยายไหล์ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลองอ้อมบน หมู่ที่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 23 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอย วปณ. หมูที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 17 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลาง โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนและกระจกโค้ง หมูที่ 1-11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 17 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบ ปร.5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อม หมูที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 17 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชวดพร้าวฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบาง บ่อ อำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างถนนบุญชูพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปรา การ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบาง บ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการจัด ซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 500 ใบ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการถนน คสล. สายเข้าชุมชนรัสมิทัดช่วงหน้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเลียบคลองสุคันธ์ จากวัดสุคันธาวาสซอย 2 ถึง วัดสุคันธา วาส ซอย 5 หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อถังขยะชนิดเหล็ก (สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 300 ใบ ปริมาตรน้ำหนักของถังไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม มีตะแกรง รองรับ ขยะสำหรับเผาด้านในเจาะรูอากาศพร้อมสกรีนตรา อบต.จำนวน 300 ใบ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 2 หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 2 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลองธนู ถึง ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (29 เม.ย.-17 พ.ค.59)
ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใชในการกำจัดวัชพืช (ราคากลาง) (18 เม.ย.-29 เม.ย.59)
ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (ราคากลาง) (คุณลักษณะ) (12 เม.ย.-28 เม.ย.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ราคากลาง) (คุณลักษณะ) (18 เม.ย.-26 เม.ย.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ราคากลาง) (คุณลักษณะ) (18 เม.ย.-26 เม.ย.59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างตลาดถนนคนเดิน หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (3 มี.ค. - 11 มี.ค. 59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (29 ม.ค. - 8 กุมภาพันธ์ 59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (29 ม.ค. - 8 กุมภาพันธ์ 59)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พรอมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด 8 ลบ.ม. จำนวน 5 ใบ (ราคากลาง) (รายละเอียดแนบท้าย) (18 ม.ค. - 26 ม.ค 59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบคลองพระองค์ไชยานุชิต หมู่ที่ 4,7,8,9 (ราคากลาง) (18 ม.ค. - 26 ม.ค 59)
ดาวน์โหลด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ 1,4 (ราคากลาง) (7 ม.ค. - 20 ม.ค 59)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาพัฒนาตลาดน้ำโดยทำการก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล.บริเวณตลาดน้ำหมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยบุญธรรม หมู่ที่ 4 (ราคากลาง) (13 พ.ย. - 26 พ.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยร่วมใจ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตพื้นที่ อบต.บางบ่อ หมู่ที่ 1-11 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 5 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 11 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 9 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยธรรมคุณ 7 หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยผู้ใหญ่ชิ้น หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสาธงประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดจ้างแรงงานเพื่อดูแลทำความสะอาดถนนเขตชุมชนของอบต.บางบ่อบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25ก.ย. 58- 8 ต.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะคอมพิวเตอร์ ชุดโซฟา เก้าอี้ โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 9 รายการ (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการสอบราคาซื้อ ตู้เก็บเอกสาร และตู้วางทีวี จำนวน 7 รายการ (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (25 ส.ค. 58- 9 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (24 ส.ค. 58- 8 ก.ย. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้ายมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10ลูกบาศก์เมตร (ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 25 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์(ราคากลาง) (17 ส.ค. 58- 28 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง สำหรับใช้รองรับขยะในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ราคากลาง) (14 ส.ค. 58- 27 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างและจัดหารถยนต์ปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนเลียบคลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หมู่ที่ 10 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนช้างตาย (บน-ล่าง) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนช้างตายบน (ซ้าย) หมู่ที่ 9 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย ทร.95 หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ส.ค. 58- 24 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยปรียาพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบายน้ำหมู่ที่ 1 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมทางเดินเท้าเลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซอยสวนเกษตร หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับพื้นรอบสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
ปโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า ค.ส.ล. เลียบคลองสนามพลี หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนผิวจราจร ค.ส.ล.สายแยกเข้าสะพานข้ามคลองสำโรง หมุ่ที่ 3 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคุณยายนาค หมู่ที่ 11 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วบริเวณสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5(ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางลาด ค.ส.ล.สายแยกถนนเข้าโรงเรียนคลองหลุมลึกบริเวณ หมู่ที่ 5 (ราคากลาง) (5 ส.ค. 58- 19 ส.ค.58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างคันกั้นน้ำบริเวณชุมชนวัดสุคันธ์ หมู่ที่ 8 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 23 ก.ค. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงทางเดินเท้า หมู่ที่ 7 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 6 (ราคากลาง) (10 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58)
ดาวน์โหลด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand