หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
ตำแหน่ง ว่าง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวรัชนี ภู่หลำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมนึก จันตะเคียน
พนักงานขับเรือยนต์
นายโรม ทรัพย์อร่าม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายธเนศ เจริญสุข
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายศิรา นุชประมูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชิน โมลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายวีรชาติ อินมอญ
คนงานทั่วไป
นายลงกรณ์ ทับจันทร์
คนงานทั่วไป
นายบุญเสริม อยู่ดี
คนงานทั่วไป
 
นายสำราญ ทองนิล
คนงานทั่วไป
นายสุทัน สวนม่วง
คนงานทั่วไป
นายอุเทน มั่งมี
คนงานทั่วไป
 
นายอำนาจ สิงสีสุข
คนงานทั่วไป
นายคมกฤษ คงวัฒนะ
คนงานทั่วไป
นายวีระพงษ์ ล้ำเลิศ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสุเทพ สารทอง
คนงานประจำรถขยะ
นายสมศักดิ์ บุญผ่อง
คนงานประจำรถขยะ
นายปิยะ ลีนาบัว
คนงานประจำรถขยะ
 
นายโสภี สัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายสาคร สัมฤทธิ์
คนงานประจำรถขยะ
นายจำเนียร ภู่แจ้ง
คนงานประจำรถขยะ
 
นายจารึก สาแก้ว
คนงานประจำรถขยะ
นายสุรเดช ไพเราะ
คนงานประจำรถขยะ
นายหัสนัย ตองอ่อน
คนงานประจำรถขยะ
 
นางสาวพรรัก สิงห์โสม
คนงานประจำรถขยะ
นายธรรมนูญ จันตะเคียน
คนงานประจำรถขยะ
นายคณพศ เกิดเทศ
คนงานประจำรถขยะ
 
นายสมชาย แสงจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายวิทยา แดงมณฑา
คนงานประจำรถขยะ
นายอำนวย ยอดขุนเณร
คนงานประจำรถขยะ
 
 
นายรัตพล ขำเถื่อน
คนงานประจำรถขยะ
นายชาตรี แสงอุไร
คนงานประจำรถขยะ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand