หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
นายสมเกียรติ ยงถาวร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายนิราช ยิ้มศรวล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายบุญลือ พัดเล็ก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสมเกียรติ ยงถาวร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายชาญชัย กรุษสาท
สมาชิกสภา อบต.หมู่ทีู่่ 1
นายเพ็ชร ทองคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
นายปรีชา มั่งมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสุพจน์ แสงวัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอานุภาพ ทองเพียร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
 
นายบุญสืบ วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายปองเดช สินทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงศ์เทพ เชยนาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 
นายนิราช ยิ้มศรวล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญลือ พัดเล็ก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายอุดม เอี่ยมลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
 
นายเทียนชัย มั่นน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายธนา กมลนาวิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายนพพร บุญชู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
 
นายสุรพงษ์ เอี่ยมลึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสนธยา ใจยิ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมลักษณ์ บุญรอด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
 
นายวินัย ภู่หลำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายวัชระ จันมีอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสุเทพ นาคเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
 
   
นายอมรรักษ์ จันมีอ้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand